Migration-Muuttoliike https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/ Siirtolaisuusinstituutti fi-FI Migration-Muuttoliike 2814-6190 VASTUULLISUUS OSAAMISPERUSTEISESSA MAAHANMUUTTOPOLITIIKASSA https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/119999 <p>Tässä Migration–Muuttoliike-lehden numerossa nostamme esiin neljä teemaa vastuulliseen osaamisperusteiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Tavoitteena on virittää keskustelua vastuullisuuden tulkinnasta maahanmuuttopolitiikkaa ohjaavana kehyksenä.</p> <p>Jokaista teemaa käsitellään tutkimuspohjaisessa artikkelissa sekä käytännön kokemukseen perustuvassa tiiviissä ”Näkökulma” -puheenvuorossa. Toivomme, että teemanumero tarjoaa lähtökohtia Suomessa käytävään keskusteluun vastuullisuuden nykyistä laajemmasta roolista osaamisperusteisen maahanmuuttopolitiikan tavoitteissa ja toteutuksessa. Vastuullisuuden<br>roolia voidaan uudelleen määritellä ja konkretisoida esimerkiksi tiekartan vuosittain päivitettävän<br>toimeenpanosuunnitelman muotoilun yhteydessä.</p> Mika Raunio Sari Vanhanen Copyright (c) 2022 Mika Raunio ja Sari Vanhala https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2022-06-13 2022-06-13 48 1 1 3 OLEMMEKO MATKALLA KOHTI HARMAANTUVAA JA SUVAITSEMATONTA SUOMEA? https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120010 <p>Minna Säävälä: Minne menet ihminen? Mitä jokaisen tulisi tietää väestöilmiöistä </p> <p>Ari Haasio &amp; Markku Mattila: Suvaitsematon Suomi</p> Ismo Söderling Copyright (c) 2022 Ismo Söderling https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2022-06-13 2022-06-13 48 1 50 52 KUPLIA PINNAN ALLA – KANSAINVÄLISTYVÄT TYÖMARKKINAT JA TYÖPERÄINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120000 <p>Uusi lakimuutos vahvistaa työperäisen hyväksikäytön torjuntaa Suomessa. Lakimuutoksen (Laki ulkomaalaislain muuttamisesta 554/2021) keskeisenä tavoitteena on laajentaa uhrin oikeusturvaa hyväksikäyttötapauksessa ja mahdollistaa tämän irtautuminen hyväksikäyttösuhteesta. Yhteiskunnallisena ongelmana ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön liittyvä haaste kytkeytyy luottamukseen, sekä siihen, millaisen roolin lupa- ja valvontaviranomaiset omaksuvat uuden lakimuutoksen myötä. Työperusteista maahanmuuttoa koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa tulisi huomioida aikaisempaa vahvemmin vastuullisuus, mikä on sekä suomalaisen yhteiskunnan että tänne saapuvien ulkomaisten työntekijöiden yhteinen etu.</p> Toni Ahvenainen Copyright (c) 2022 Toni Ahvenainen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2022-06-13 2022-06-13 48 1 4 11 TYÖPERÄINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ TYÖSUOJELUVIRANOMAISEN NÄKÖKULMASTA https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120001 <p>Vaikka työperäistä hyväksikäyttöä on tutkittu ja siitä on keskusteltu, ei vieläkään ole<br>olemassa tehokkaita keinoja sen kitkemiseen. Nyt on aika siirtyä ilmiötä koskevista<br>yleistutkimuksista ja juhlapuheista käytännön toimenpiteisiin.</p> Katja-Pia Jenu Copyright (c) 2022 Katja-Pia Jenu https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2022-06-13 2022-06-13 48 1 12 13 MAAHANMUUTTANEIDEN NAISTEN TYÖLLISTYMISEN ESTEITÄ https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120002 <p>Maahanmuutto on yksi elämän murrosvaihe, jonka seuraukset ovat naisille ja miehille erilaisia. Suomessa onnistuneen kotoutumisen tärkeimpänä mittarina pidetään työllistymistä. Suomi oli jo ennen koronapandemiaa jäljessä muita Pohjoismaita maahanmuuttaneiden naisten työllistämisessä. Naisten työllistymiseen vaikuttavat useat tekijät muuttosyystä koulutukseen ja vanhemmuuteen. Myös uuden kotimaan taloudellisella tilanteella sekä rakenteellisilla tekijöillä on vaikutusta. Kyse on paljolti suomalaisen työelämän rakenteisiin ja yhteiskunnan palvelujärjestelmään liittyvistä ongelmista sekä näihin haettavista ratkaisuista.</p> Heidi Lehtovaara Copyright (c) 2022 Heidi Lehtovaara https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2022-06-13 2022-06-13 48 1 14 17 KOTONA SUOMESSA, AINAKIN TOISTAISEKSI https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120003 <p>Miten olemassa olevia työn sisältöjä ja käytäntöjä voisi muokata niin että ne hyötyvät<br>kansainvälisten osaajien erilaisesta osaamisesta? Eri aloilla työkäytäntöjä voisi<br>kehittää joustavimmiksi. Ja kenties olemme valmiimpia myös arjen kielimaailman<br>lisääntyvään moninaistumiseen kuin mitä ensi silmäyksellä olettaisi.</p> Pilvi Aro-Marques Copyright (c) 2022 Pilvi Aro-Marques https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2022-06-13 2022-06-13 48 1 18 19 OSAAMISPERUSTEINEN MAAHANMUUTTO JA ALUEELLINEN ERIARVOISUUS https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120004 <p>Osaamisperusteinen maahanmuuttopolitiikka määrittää osaltaan alueiden tulevaisuuden elinvoimaa. Sen vuoksi sitä tulisi tarkastella myös alueellisen eriarvoisuuden hillitsemisen näkökulmasta, samalla kun kansallisella politiikalla voitaisiin tukea alueiden strategioista nousevaa ja huolellisesti johdettua kehittämistä. &nbsp;Ongelmana on erityisesti koulutetun työikäisen väestön kasautuminen muutamille suurimmille kaupunkiseuduille. Artikkeli käsittelee, miten työllisyys-, koulutus- ja innovaatiopolitiikan keinoin voidaan vahvistaa erityisesti suurten kaupunkiseutujen ulkopolisten alueiden kehitystä osana osaamisperustaista maahanmuuttopolitiikkaa.</p> Mika Raunio Copyright (c) 2022 Mika Raunio https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2022-06-13 2022-06-13 48 1 20 29 TYÖNTEKIJÄPULA ETELÄ-POHJANMAALLA – TARUA VAI TOTTA? https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120005 <p>Vaikka Etelä-Pohjanmaa on Suomen vähiten kansainvälistynyt maakunta, tilanne on<br>muuttumassa myös täällä. Ulkomaisen työvoiman palkkaamiselle on kuitenkin vielä<br>esteitä, joita tulisi ratkoa. Samalla on hyvä muistaa, että onnistunut kansainvälinen<br>rekrytointi on monen tekijän tulos, jossa kaikilla osapuolilla voi olla merkittävä rooli.</p> Paul Fairchild Jiuliano Prisada Copyright (c) 2022 Paul Fairchild & Jiuliano Prisada https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2022-06-13 2022-06-13 48 1 30 31 SUOJELUA OSAAMISPERUSTEISTEN KANAVIEN KAUTTA https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120006 <p>Kansainvälisessä keskustelussa suojelun tarpeisiin luotuja, mutta käytännössä osaamisperusteisesti toimivia kanavia kutsutaan täydentäviksi väyliksi (complementary pathways). Nimi viittaa siihen, että kanavat täydentävät olemassa olevia suojeluun tarkoitettuja väyliä, eivät korvaa niitä. Artikkeli kokoaa esimerkkejä täydentävien väylien soveltamisesta eri maissa sekä tarkastelee työperäisten täydentävien väylien mahdollisuuksia toteuttaa entistä vastuullisempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Kolmansissa maissa oleskelevien ja kansainvälisen suojeluntarpeessa olevien ihmisten mahdollisuudet hakeutua suoraan työ- tai opiskelumarkkinoille ovat rajalliset. Täydentävät väylät kehittäminen mahdollistavat uudenlaisia työ- tai koulutusmahdollisuuksia suojelun tarpeessa oleville henkilöille.</p> Mika Raunio Juho-Matti Paavola Copyright (c) 2022 Mika Raunio & Juho-Matti Paavola https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2022-06-13 2022-06-13 48 1 32 39 TÄYDENTÄVÄT POLUT TARJOAVAT MAHDOLLISUUKSIA SEKÄ SUOMELLE ETTÄ KAIKKEIN VAIKEIMMAISSA TILANTEESSA OLEVILLE https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120007 <p>Lähivuosina useat eri toimialat Suomessa tulevat olemaan enenevissä määrin<br>riippuvaisia työperäisestä maahanmuutosta. Suomi toivoo maahanmuuton kautta<br>ennen kaikkea erityisosaajia, jotka jäisivät maahan pidemmäksi aikaa. Ongelmana<br>on se, etteivät kaikki ole valmiita muuttamaan Suomeen pysyvämmin. Kyseessä voi<br>olla tilapäisratkaisu, jolla pyritään saamaan työkokemusta ja parantamaan omaa ja<br>perheen taloudellista tilannetta.</p> Ben Malinen Copyright (c) 2022 Ben Malinen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2022-06-13 2022-06-13 48 1 40 41 SOME ASPECTS OF CONSTRAINTS IN THE LABOUR MARKET FOR IMMIGRANTS https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120008 <p>Employing immigrant workforce has become an important strategy for organizations<br>in Europe and all over the world. However, ethnic background can affect how smooth<br>or challenging an entry to the labour market can be. Prejudice and racism barriers are<br>complex and emotionally hard because they are beyond the individual’s control.</p> Elli Heikkilä Copyright (c) 2022 Elli Heikkilä https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2022-06-13 2022-06-13 48 1 42 45 SYSTEMIC RACISM, ECONOMIC CAPITAL AND THE CITY OF MYRTLE BEACH https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/120009 <p>In this article the key concepts for understanding and defining inequalities are the<br>theory of systemic racism, and the spatial capital based on Bourdieu’s theory. I focus<br>on economic capital and the experiences of discrimination in the workplace and how<br>African Americans explain inequalities in the city on the basis of money.</p> Magdalena Trhlíková Copyright (c) 2022 MAGDALENA TRHLÍKOVÁ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2022-06-13 2022-06-13 48 1 46 49