https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/issue/feed Migration-Muuttoliike 2024-05-20T15:53:09+03:00 Kirsi Sainio kirsi.sainio@migrationinstitute.fi Open Journal Systems https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145758 English in the Nordic countries 2024-05-20T15:20:04+03:00 BOJANA DAMNJANOVIĆ 2024-05-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 DAMNJANOVIĆ https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145713 KIELITIETOISUUS YHDENVERTAISUUTTA EDISTÄVÄNÄ OSAAMISENA TYÖSSÄ JA ARJESSA 2024-05-17T15:23:13+03:00 Linda Bäckman Sari Vanhanen <p>Kielestä ja kielitaidosta on käyty vilkasta keskustelua viime aikoina. Yleisesti ollaan huolissaan esimerkiksi lukutaidon rapautumisesta,<br>suomen ja ruotsin kielen asemasta sekä englannin kielen käytön laajenemisesta. Nuorten monikielisyys nähdään sekä rikkautena että ongelmana.<br>Työelämässä kielivaatimukset ovat olleet esillä joko työllistymisen esteenä tai mahdollistajana.</p> 2024-05-17T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Linda Bäckman ja Sari Vanhanen https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145714 ENGLISH, FINNISH, SWEDISH, OR SILENCE? LANGUAGE AS SYMBOLIC POWER IN THE EVERYDAY LIVES OF HIGHLY SKILLED PROFESSIONALS IN HELSINKI 2024-05-17T15:33:10+03:00 Nilay Kilinç <p>Language is more than a means of communication, and always involves complex power relations. How do highly skilled, multilingual migrants use their different language skills strategically in everyday situations to avoid migrantization?&nbsp;</p> 2024-05-17T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 NILAY KILINÇ https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145715 HALUAN KUULUA JOUKKOON JA HALUAN OLLA MINÄ – SUOMEEN MUUTTANEIDEN IHMISTEN TASAPAINOTTELUA KAHDEN ”NORMAALIN” VÄLILLÄ 2024-05-17T15:41:44+03:00 Lena Segler-Heikkilä <p>Meitä Suomeen muuttaneita ihmisiä yhdistää suuri kysymys siitä, kuinka saavutamme<br>kuulumisen tunteen ja pysymme samalla uskollisina itsellemme. Entä millaisia strategioita<br>otamme käyttöön, kun meihin kohdistuu ennakkoluuloihin perustuvaa ja hyvinvointiin<br>negatiivisesti vaikuttavaa kohtelua?</p> 2024-05-17T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Lena Segler-Heikkilä https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145761 SUOMEN KIELEN TAIDON MERKITYS AKATEEMISTEN SUOMENOPPIJOIDEN KOKEMANA 2024-05-20T15:41:57+03:00 Mikael Varjo Hanna Jokela <p>Turun yliopiston kansainvälisille opiskelijoille ja henkilöstölle keväällä 2023 teettämämme kyselyn pohjalta olemme tarkastelleet suomen kielen taidon merkitystä monikielisen yliopistoyhteisön kontekstissa. Tarkastelussa kiinnitämme huomiota henkilökohtaisiin suhteisiin, yliopiston ryhmiin ja yliopistoon organisaationa sekä yhteiskuntaan laajemmin.</p> 2024-05-17T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Varjo & Jokela https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145760 BEYOND WORK: MIGRANTS’ MULTIPLE RELATIONSHIPS WITH FINNISH LANGUAGE 2024-05-20T15:35:22+03:00 Reiko Shindo <p>Learning Finnish is often emphasised as essential for migrants to find employment in Finland. But what role does learning Finnish have for individuals, for whom Finnish language is not necessary in their work?</p> 2024-05-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Reiko Shindo https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145745 KATSAUS MONIKIELISTYVÄÄN TYÖELÄMÄÄN 2024-05-20T14:01:14+03:00 Henna Jousmäki Päivi Iikkanen Marja Enbuska <p>Soveltavan kielentutkimuksen alalla on tuotettu paljon tietoa muuta kuin suomea ja ruotsia ensikielenään, eli ensimmäisenä opittuna kielenään, puhuvien integroitumisesta suomalaiseen työelämään. Kielitaidon, kielenoppimisen ja työelämään sijoittumisen yhteyksiä tarkastelevan tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön näyttää kuitenkin paikoin<br>hitaalta, erityisesti suurten kaupunkien ulkopuolella.</p> 2024-05-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Jousimäki, Iikkanen & Enbuska https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145748 SANOISTA TEKOIHIN: KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA KIELITIETOISISTA TOIMINTATAVOISTA ASIANTUNTIJATYÖSSÄ 2024-05-20T14:28:21+03:00 Sanna Nykänen Katariina Mankinen Anu Castaneda <p>Kielitietoinen työskentely pyrkii poistamaan työllistymisen esteitä ja mahdollistamaan työskentelyn myös kehittyvällä kielitaidolla. Organisaatioissa ja työyhteisöissä kielitietoisuutta voidaan edistää monin keinoin. Kielitietoisuus ja kielitietoiset toimintatavat kiinnostavat, mutta konkreettisia esimerkkejä työelämästä kaivataan.</p> 2024-05-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Nykänen, Mankinen & Castaneda https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145749 INTEGRATION TRAINING PARTICIPANTS AS A COMMUNITY LANGUAGE PRACTICES AND STRATEGIES IN A MULTILINGUAL WORK AND EVERYDAY LIFE ENVIRONMENT 2024-05-20T14:34:05+03:00 Alicja Staniszewska <p>Formal integration courses focus on the tuition and learning of language skills in Finnish, but the informal aspects, such as time spent between classes and possible bonds created among participants, are important factors to consider in viewing integration in a more inclusive and holistic way.</p> 2024-05-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Alicja Staniszewska https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145751 EVERYDAY ENCOUNTERS AND TWO-WAY INTEGRATION: THE IMPACT OF SHARED TOGETHERNESS IN LANGUAGE LEARNING 2024-05-20T14:39:36+03:00 Yasmin Samaletdin Iida Kauhanen <p>Everyday encounters fill an important function by creating opportunities to practice a language and form connections with others in informal settings. At the Villa Victor Coffee Club in Oulu and in the Cirkeln program by Luckan, language learning happens alongside doing things together, while at the same time enabling a sense of community to be formed.</p> 2024-05-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 YASMIN SAMALETDIN & IIDA KAUHANEN https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145753 KIELI, KÄYTÄNNÖT JA OSALLISUUDEN RAKENTUMINEN NAISTEN OHJATUSSA LIIKUNTARYHMÄSSÄ 2024-05-20T14:50:09+03:00 Eva Rönkkö <p>Tarkastelen artikkelissa kielen käyttämiseen liittyviä tilanteita ja niiden vaikutuksia osallisuuden rakentumisessa monikielisessä naisten liikuntaryhmässä. Empiirinen aineisto on kerätty väitöstutkimuksessa julkisen liikuntapalvelun toiminnassa vuosina 2017–2021. Liikuntaryhmässä osallisuus tarkoitti nähdyksi ja kuulluksi tulemista sekä liikkujana että ihmisenä. Osallisuuden muodostumisessa kielellä oli kommunikatiivinen roolinsa liikkeiden ohjaamisessa ja tiedon välittämisessä. Lisäksi määritteli kieli liikkujien sosiaalista asemaa sekä ryhmän ilmapiiriä. Ohjaajan kielen käyttämisen tavoilla oli merkitystä siihen, miten liikkumaan tulleet näkivät itsensä suhteessa ohjaajaan sekä syntyikö ryhmässä sosiaalista läheisyyttä ja moraalista hyväksyntää. Monikielisessä liikuntayhteisössä keskeiseksi nousee tilannekohtainen rento ja limittäinen kielten käyttäminen etnis-kielellisiä rajoja ylittäen.</p> 2024-05-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Eva Rönkkö https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145754 KIELELLINEN MONIMUOTOISUUS JA VALTARAKENTEIDEN PURKAMINEN 2024-05-20T14:53:56+03:00 Minna Intke-Hernandez <p>Arkipäivän kohtaamisissa erilaiset, usein stereotyyppiset, oletukset liittyvät henkilön kieleen tai taustaan. Myös rodullistavat tai toiseuttavat käsitykset tulevat esiin kysymyksinä ja kommentteina. Mutta miten monikielisessä jalkapallojoukkueessa osataan purkaa leimaavia ajattelutapoja ja vallitsevia valtarakenteita?</p> 2024-05-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 MINNA INTKE-HERNANDEZ https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145755 KIELITIETOISUUS MONINAISTUVISSA KIELIYHTEISÖISSÄ 2024-05-20T14:56:54+03:00 Irina Piippo <p>Kielitietoisuus on paitsi instituutioiden kielellisiä käytänteitä koskettava asia, myös yhdenvertaisuuteen liittyvä kansalaistaito, jonka merkitys ei rajaudu vain kansainvälisiin muuttoliikkeisiin tai uuden kielen oppimiseen.</p> 2024-05-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Irina Piippo https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/145756 ALUSTATYÖN RAKENTEET MONIKIELISEN KURIIRIYHTEISÖN TYÖNSARKANA 2024-05-20T15:02:14+03:00 Suvi Baloch <p>Eri kielitaustoja edustavat ruokapalvelulähetit perustivat alan etuja ajavan yhdistyksen alkukeväällä 2023. Myöhemmin PAM Couriers Finlandista tuli Palvelualojen ammattiliitto PAMin ensimmäinen englanninkielinen ammattiosasto. Järjestäytymisellä pyritään purkamaan työmarkkinoiden eriarvoistumista, jossa maahanmuuttajien osaamista ei tunnisteta tai sitä aliarvioidaan.</p> 2024-05-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Suvi Baloch