Heikkilä, E. ”MIPEX 2015: Finland Ranks 4th Out of 38 Countries”. Siirtolaisuus-Migration, vsk. 42, nro 3, syyskuuta 2015, s. 36, https://siirtolaisuus-migration.journal.fi/article/view/89818.