[1]
M. Enlund, ”Bokrecension”, siirtmigr, vsk. 44, nro 3, s. 46, syys 2018.